U bent hier

ESPERTO alerts

augustus 2017

juli 2017

februari 2017

 • Op donderdag 23 februari 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient.

februari 2016

 • Sinds 1 januari 2016 zijn de diensten van artsen met betrekking tot esthetische ingrepen en behandelingen niet langer vrijgesteld van btw. Voortaan moet er bovenop het ereloon voor een esthetische ingreep of behandeling 21% btw worden betaald (Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, B.S. 30 december 2015). Eveneens wijzigt deze wet de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen.

oktober 2015

 • De Programmawet van 19 december 2014 (B.S. 29.12.2014) voert de mogelijkheid in voor een "kleine" vennootschap om haar winst na belasting van het afgesloten boekjaar toe te wijzen aan een afzonderlijke passiefrekening mits betaling van een afzonderlijke heffing van 10%, de zogenaamde “gewone” liquidatiereserve. Deze permanente regel is slechts mogelijk vanaf aanslagjaar 2015, zodat er een kloof ontstond en de aanslagjaren 2013 en 2014 uit de boot vielen. Met de programmawet van 10 augustus 2015 werd aan dit euvel verholpen en werd de “bijzondere” liquidatiereserve in het leven geroepen.

februari 2015

 • De Programmawet van 19 december 2014 (B.S. 29 december 2014) voert de liquidatiereserve in voor kleine vennootschappen. Het fiscale voordeel bestaat in een afzonderlijk tarief van 10% op het ogenblik van de boeking van de liquidatiereserve. Bij de uitkering van de liquidatiereserve n.a.v. de vereffening van de vennootschap wordt dan geen bijkomende belasting meer geheven. De vennootschap hoeft echter niet te wachten tot haar vereffening om de opgebouwde liquidatiereserve uit te keren. Een overzicht.

december 2014

 • De verplichting om vanaf 1 januari 2015 de rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden, aan btw te onderwerpen (Beslissing nr. E.T.125.180 dd. 20.11.2014) wordt met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2016.
  Bijgevolg dienen de rechtspersonen met een hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of vennoot die tot nu toe hadden geopteerd om zich niet voor btw te identificeren, geen enkele actie te ondernemen tegen 31 december 2014.
   

 • Recent heeft de Administratie een Beslissing gepubliceerd m.b.t. de opeisbaarheid van de btw inzake voorschotfacturen die worden uitgereikt vóór het ontvangen van de betaling of vóór het belastbaar feit.

  De datum van de factuur als tijdstip van opeisbaarheid van de btw wordt hiermee definitief geschrapt. Voor 2013 en 2014 was reeds een overgangsregeling van toepassing.

  Met ingang van 1 januari 2015 wordt voorzien in een definitieve regeling (Beslissing nr. E.T. 126.003 dd. 7 oktober 2014).

Pagina's

Design by Frederic Desauw